Вимоги для здачі заліку з фізичного виховання (весняний семестр 2019-2020 н.р.)

1.Здача контрольних нормативів за період з 02 лютого по 13 березня 2020р. 2.Здача контрольних нормативів дистанційно (відео вправ онлайн) 3.Підготовка та написання реферату за визначеною викладачем тематикою із дотриманням певних вимог


Контрольні нормативи


90

75

60

1

Комплексно-силова вправа (30 сек. - прес, 30 сек. - згинання та розгинання рук в упорі лежачі на підлозі)


ж

34

30

26

м

60

56

52

2

Берпі (за 1 хв.)

ж

14

12

10

м

18

16

14

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ:

– формат файлу – MS Word;

– формат аркушу – А-4;

– поля – 20 мм з усіх боків;

– шрифт – Time New Roman, 14 pt;

– міжрядковий інтервал –1,5;

– абзац – 1,25 см;

– обсяг доповіді – 6-9 сторінок;

– всі рисунки і таблиці повинні бути згруповані та пронумеровані;

– оригінальність тексту: не менше 75%.

Назва реферату – посередині великими літерами;

П.І.Б. автора, група;

Текст доповіді – через один рядок після;

вирівнювання – по ширині.

Література – через один рядок після тексту доповіді, посередині,

Мова: українська.

ТЕМАТИЧНИ НАПРЯМКИ РЕФЕРАТУ:

1. Сучасні освітні процеси та їх результативність у сфері фізичного виховання.

2. Методологічні аспекти педагогіки у фізичному вихованні вищої школи

3. Самостійна робота студентів з фізичного виховання, як засіб підвищення якості підготовки фахівця.

4. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

5. Науково-інноваційна діяльність у фізичному вихованні у ВНЗ.

6. Управління економічною діяльністю у сфері фізичного виховання і спорту.


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ


ПРОБЛЕМИ Й ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ НОВІТНІХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ УЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ


Іванов І.І.

Харківський національний автомобільно-дорожній університет


Текст доповіді


Література:


1.

2.

3.


Кафедра физического воспитания и спорта проводит занятия по дисциплине “физическое воспитание” на всех факультетах и на всех специальностях университета.

Организация и проведение занятий основаны на научно-обоснованных принципах физического воспитания, соответственно новой учебной программе для высшых учебных заведений Украины. Практическое использование этих принципов предусматривает необходимость проведения лекций, практических занятий и самостоятельной работы. В процессе физического воспитания студентов используется традиционные и нетрадиционные способы и методы физической культуры и физического совершенствования. Физическая подготовленность проверяется и оценивается по результатам выполнения “Ежегодного оценивания физической подготовленности студентов".

Основными задачами кафедры физического воспитания и спорта являются: - формирование у студентов основ теоретических, практичеких знаний и методических способностей по физическому и спортивному воспитанию, физической реабилитации, массового спорта, как компонентов их полноценной, гармонической и безопасной жизнедеятельности; - преобретиние студенческой молодежью опыта в применении полученных ценностей в течнии жизни в личной, учебной, профессиональной деятельности, семье; - обеспечение у студенческой молодежи соответствующего уровня развития показателей их функциональных и морфологичных способностей организма, физических качеств, двигательных способностей и трудоспособности; - подготовка и участие студентов в разнообразных спортивных мероприятиях.

Практические занятия проводятся в спортивных залах, на спортивных площадках и стадионах. Темы практических занятий определяются учебной программой по физическому воспитанию и предусматривает: теоретическую подготовку, общую физическую подготовку, специальную физическую и техническую подготовку. Практическое занятие включает проведение предварительного контроля показателей физического развития студентов, их знаний, умений и навыков по физическому воспитанию, постановку преподавателем и обсуждение проблемных вопросов,решение контрольных задач, их проверку, оценивание.