Кафедра обліку, оподаткування та міжнародних економічних відносин

викладає ряд дисциплін облікового, податкового, правового та міжнародно-економічних напрямків. Серед них:

Облікові та фінансові дисципліни

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством. Дисципліна покликана формувати систему знань з підготовки облікової інформації як основи для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством.

Правові дисципліни

Інтелектуальна власність.  Дисципліна сприяє підготовці майбутніх фахівців у галузі права інтелектуальної власності і формування навиків при використанні існуючих правових норм у професійній діяльності для самостійного вирішення завдань у сфері регулювання правовідносин, пов’язаних зі створенням, використанням та охороною об’єктів інтелектуальної власності.

Дисципліни циклу міжнародних економічних відносин

Зовнішньо-економічна діяльність підприємств.  Дисципліна сприяє отриманню  системних знань з об’єктивних закономірностей, умов, процесів і специфічних особливостей зовнішньоекономічної діяльності підприємства, а також набуття навичок їх практичного використання

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ" РІВНЯ ОСВІТИ "МАГІСТР"

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ" РІВНЯ ОСВІТИ "БАКАЛАВР"