Історія кафедри обліку і аудиту

Кафедра "обліку і аудиту" була створена згідно з наказом ректора № 93 від 27 червня 2002 р. в результаті реформування кафедри економіки підприємства. Кафедра є випускаючою, вона готує фахівців галузі «Управління та адіміністрування»  спеціальності «Облік і оподаткування».

З моменту створення і дотепер кафедру очолює професор, доктор наук з державного управління, Маліков Володимир Васильович.

Основний напрямок діяльності кафедри – забезпечення якісного і професійного навчального процесу і випуск студентів спеціальності «Облік і аудит» за програмою підготовки бакалаврів та магістрів.

Крім означеної спеціальності, кафедра допомагає готувати спеціалістів зі спеціальностей «Економіка підприємства", "Менеджмент організацій", "Організація перевезень і управління на транспорті", "Організація і регулювання дорожнього руху", "Транспортні системи". Крім цього у центрі перекваліфікації та підвищення кваліфікації за всіма переліченими спеціальностями кафедра забезпечувала навчальний процес по бухгалтерським, економічним та фінансовим дисциплінам.

З 2003р. ведеться підготовка фахівців без відриву від виробництва (заочна форма навчання). У підготовці студентів спеціальності обліку і аудиту беруть участь викладачі 17 кафедр університету, з них 4 кафедри економічного профілю.

Викладачі кафедри надають знання з 43 фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, серед яких історія бухгалтерського обліку та бухгалтерський облік, фінанси, гроші та кредит, податкове планування, облік та аудит, управлінський облік, фінансовий облік, контроль і ревізія, фінансовий менеджмент, облік у зарубіжних країнах, страхування тощо.

Викладацький склад кафедри активно здыйснюэ фундаментальні та прикладні наукові дослідження, працює над проблемами управління підприємствами за рахунок фінансово-облікових інструментів в умовах ринкової трансформації. Зокрема, виконуються дослідження за такими напрямами:

 • дослідження теоретичних основ управління фінансовим забезпеченням діяльності підприємства,
 • методичні основи створення системи організації управлінського обліку на підприємстві,
 • вибір і обґрунтування показників фінансового стану підприємства,
 • удосконалення аналізу рентабельності діяльності підприємств
 • долідження механізму фінансового левериджу,
 •  розробка моделей аналізу та прогнозування збуту продукції підприємства в умовах ринкової економіки,
 • аналіз фінансових передумов банкрутства підприємства,
 • оцінка ступеню ризику при страхуванні будівельно-монтажних робіт на підприємствах дорожньої галузі,
 • підвищення ефективності кредитної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки,
 • управління фінансовими ресурсами підприємства,
 • ефективність взаємодії підприємств з фінансово-кредитними установами.

 У 2015 році кафедра пройшла державну акредитацію на рівень бакалавра та спеціаліста, та одержала ліцензію на навчання рівня «магістр» Термін чинності сертифікату про акредитацію та ліцензування - до 2025 року.

Ліцензований обсяг підготовки складає:

 • 50 осіб за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" (денна і заочна форми навчання);
 • 20 осіб за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" (денна форма навчання),  30 осіб (заочна форма навчання);
 • 20 осіб за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" (денна і заочна форми навчання).
 • ліцензійний обсяг з перепідготовки спеціалістів в кількості 25 осіб (денна і заочна форми навчання).

ОБЛАСТЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Бакалавр: випускники цієї спеціальності мають фундаментальну підготовку і практичні навички для ефективної роботи у галузі послуг з грошового та фінансового посередництва,  страхування, допоміжних  послуг у сфері фінансового посередництва та страхування, операцій з нерухомим майном, оренди, інжиніринг та надання послуг підприємцям, послуг у сфері інформатизації, діяльності у сферах бухгалтерського обліку та аудиту; консультування з питань комерційної діяльності та управління

Магістр: випускники цієї спеціальності мають фундаментальну підготовку і практичні навички для ефективної роботи у галузі обліку та аудиту як фахівець з наукової, аналітичної, дослідницької, планово-фінансової та організаційно-управлінської роботи, фахівець з фінансових комерційних, інвестиційних і валютних операцій, менеджер з міжнародних зв’язків на підприємствах різних форм власності з використанням сучасної комп’ютерної техніки, інформаційних технологій.

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Бакалавр: фінансові послуги, операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання фінансових та облікових послуг послуг підприємцям, професійно-технічна освіта.

Магістр: вищі навчальні заклади, науково-дослідні інститути, провідні підприємства та організації фінансової сфери, банків, холдингів та фінансово-промислових груп.

МІСЦЕ РОБОТИ, ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Бакалавр: Викладачі середніх навчальних закладів, аудитори та кваліфіковані бухгалтери, аналітик з інвестицій, аналітик з кредитування, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, економіст з податків і зборів, економіст з фінансової роботи, економіст із ціноутворення. економічний радник, консультант з економічних питань, оглядач з економічних питань, член виконавчого органу акціонерного товариства, бухгалтер, касир-експерт.

Магістр: державні, науково-дослідні і проектні установи, інститути НАН України, вищі навчальні заклади різних рівнів акредитації, органи державного управління та місцевого самоврядування, спільні підприємства і підприємства з іноземними інвестиціями, акціонерні і приватні підприємства, концерни й асоціації, промислово-фінансові компанії, галузеві спілки і фонди, різного рівня економічні підрозділи українських і транснаціональних компаній та організацій (фінансово-аналітичні, консалтингові, бухгалтерські служби), фінансово-кредитні установи.

 

 

Володимир Васильович Маліков закінчив Харківський автомобільно-дорожній інститут у 1979 р. за спеціальністю «Економіка управління й організація автомобільного транспорту» та отримав кваліфікацію інженер – економіст, 1979-1983р.р.– асистент ХНАДУ, 1984-1987р.р. – аспірант МІУ, 1988-1990 р. р. – асистент ХНАДУ, 1990-1999р.р. – доцент ХНАДУ, 1999р. – 2017р – завідувач кафедрою обліку і аудиту ХНАДУ, 2015р.- професор кафедри обліку і аудиту

З 2018р. – завідувач кафедри обліку, оподаткування та міжнародних економічних відносин

Маліков Володимир Васильович народився   14 липня 1957 року у м. Октябрський БаАРСР. Протягом 1974-1979 років навчався у Харківському автомобільно-дорожньому інституті, де й залишився після його успішного закінчення на посаді асистента кафедри економіки виробництва. Потім, у 1984 році, його направили у цільову аспірантуру Московського інституту управління, з яким інститут мав тісні наукові зв’язки. 

Після захисту кандидатської дисертації продовжив працювати доцентом кафедри менеджменту, водночас виконуючи обов’язки заступника декана факультету управління та бізнесу університету. У 1998 році перейшов на роботу на кафедру економіки та організації виробництва на посаду доцента, а вже з наступного 1999 року очолив цю кафедру і до 2002 року виконував обов’язки завідувача цієї кафедри.

Під його керівництвом проведено ліцензування спеціальності “Облік і аудит” та акредитація спеціальності “Економіка підприємства”. В 2002 році в результаті реформування кафедри економіки підприємства в ХНАДУ було створено кафедру обліку і аудиту, завідувачем якої і став Маліков В.В., і вже у 2005 році спеціальність “Облік і аудит” акредитовано на рівень спеціаліста.

У 2013 році Володимир Васильович успішно захистив докторську дисертацію та отримав наукову ступінь Доктора наук з державного управління зі спеціальності 25.00.02 «Механізм державного управління» на тему «Формування механізмів державного управління економічним розвитком регіонів України».

Професор кафедри обліку і аудиту з 2015 р. Член-кореспондент Транспортної академії України, кавалер почесного знаку ХНАДУ “За видатні заслуги перед колективом університету” ІІІ та ІІ ступеню, нагороджений знаком «Відмінник освіти України», неодноразовий переможець у номінації “Найкращі викладачі очима студентів-відмінників ХНАДУ”, автор понад 150 науково-методичних робіт з економіки та підприємництва, серед яких наукові статті, методичні вказівки, інші методичні посібники, у т. ч. чотири навчальних посібника з грифом Міністерства освіти і науки України. За 40 років науково-педагогічної діяльності за його участю підготовлено для господарчого комплексу України багато інженерів-економістів та економістів, спеціалістів з бухгалтерського обліку та оподаткування.

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно проходить стажування і підвищує кваліфікацію в провідних ВНЗ України.  Викладачами кафедри зареєстровано більш ніж 20 охоронних документів (авторських свідоцтв) за різними напрямками економічного та аналітично-фінансового напрямків, на інформаційному порталі ХНАДУ розміщені та постійно вдосконалюються дистанційні курси викладачів кафедри, за якими навчаються та активно спілкуються з викладачами студенти не тільки спеціальності «Облік і аудит», а й «Транспортні технології», «Міжнародна економіка» та «Менеджмент організацій».

У рамках здійснюваної в університеті програми обміну студентами здійснюэться стажування на європейських підприємствах (фірма WIRTGEN, Німеччина, SСТ, Словенія), в університетах, науково-дослідницьких лабораторіях Німеччини, Австрії, Польщі за програмою міжнародної асоціації студентських обмінів ІАЕSТЕ;

З 2005 року кафедрою здійснено випуск близько 800 випускників, спеціалістів з бухгалтерського обліку, з яких більше 100 осіб отримали дипломи з відзнакою.

Протягом свого існування викладачами кафедри обліку і аудиту взято участь у  380 наукових заходах, опублікувано понад 500 наукових статей (з них 110 за кордоном та 7 у виданнях, зареєстрованих у науково метричній базі Scopus), видано понад 280 методичних матеріалів, 14 підручників і посібників, 11 монографій, анонсовано більше 20 авторських документів. Створено дистанційні курси з дисциплін, викладаємих кафедрою для студентів очної та заочної форм навчання.