Наукова діяльність кафедри

Основними напрямками науково-дослідної діяльності кафедри є виконання бюджетних і госпдоговірних досліджень, підготовка наукових кадрів, керівництво науково-дослідною роботою студентів. Розглянемо підсумки наукової діяльності кафедри в розрізі кожної п'ятирічки.

Кафедра сьогодні

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів і магістрів в галузі знань 07 «Управління і адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» на денній та заочній формі навчання

Кафедра готує фахівців за такими напрямами і спеціальностями:

Галузь знань 07 «Управління і адміністрування»

спеціальність 073 – «Менеджмент» (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», «магістр»), за спеціалізаціями 

- «Менеджмент організацій»;

- «Логістичний менеджмент».

Починаючи з 2012 р. студенти мають можливість навчатися за програмою подвійного диплому та отримати другий диплом Swiss Montreirx Business School – вищого навчального закладу в галузі бізнес-адміністрування в Швейцарії.

Функціонує наукова школа «Економіка і управління підприємствами транспортного комплексу» (1995 р.).

Видається збірник наукових праць Внешняя ссылка открывается в новом окне«Економіка транспортного комплексу», який включено до Переліку наукових фахових видань України, де публікуються результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук; реферується українським реферативним журналом «Джерело» і входить до загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова» (Україна); а також включено до міжнародних наукометричних баз даних: Наукова електронна бібліотека eLIBRARY, Index Copernicus (Польща), Scolar Google, Directory of Research Journal Indexing (Індія), КіберЛенінка (Росія).

До наукової роботи активно залучаються студенти. В останні роки кількість публікацій студентів складає понад 150 щорічно. Студенти беруть активну участь у різних наукових конкурсах як вітчизняних, так і зарубіжних. 3а останні десять років перемогу здобули 138 студентів, з яких понад 60 - у всеукраїнському, 15 - у регіональному та понад 60 - у міжнародних конкурсах з питань економіки, фінансів та управління.

Дата створення - 1995 р.

Галузь знань 07 "Управління та адміністрування"

Спеціальність 073 "Менеджмент"

Науково-дослідна робота викладачів кафедри

Тема бюджетної науково-дослідної роботи «Соціально-економічні проблеми функціонування і розвитку підприємств транс-кравця і дорожньо-будівельного комплексу в умовах ринку». Обсяг госпдоговірних науково-дослідних робіт склав 291,5 тис. Грн.

За результатами наукових досліджень було опубліковано:

- 5 монографій: 1. Тищенко О.М., Кизим М.О., Догадайло Я.В. Економічна результативність діяль-ності підприємств. - Харків: ІНЖЕК. - 2005. - 144 с.

2. Криворучко О.М., Василенко Т.Є. Управління якістю послуг підприємств пасажирського автомобільного транспорту. - Харків: ХНАДУ. - 2006. - 154 с.

3. Криворучко О.М. Менеджмент якості на підпріємствах автомобільного транспор-ту: теорія, методологія і практика. - Харків: ХНАДУ. - 2006. - 404 с.

4. Шинкаренко В.Г., Левченко О.П. Формування стратегії розвитку автотранс-кравця підприємства. - Харків: ХНАДУ. - 2009. - 166 с.

5. Шинкаренко В.Г., Федотова І.В. Управління маркетингом взаємовідносин авто-транспортного підприємства зі споживачами послуг. - Харків: ХНАДУ. - 2009. - 252 с.

- 8 книг виробничо-технічного призначення: 1. Шинкаренко В.Г., Федотова І.В. Основи оцінки та вибору ключових споживачів для підприємств вантажного автомобільного транспорту. - Харків: ХНАДУ, -2006. - 20 с.

2. Шинкаренко В.Г., Криворучко О.М., Василенко Т.Є. Основи контролю і регулюван-ня якості послуг пасажирських автотранспортних підприємств. - Харків: ХНУ-ДУ, -2006. - 26 с.

3. Криворучко О.М. Методичні рекомендації щодо оцінки та аналізу рівня якості процесів обслуговування споживачів АТП. - Харків: ХНАДУ, -2006. - 154 с.

4. Криворучко О.М. Методичні рекомендації щодо застосування широкосмугової системи оплати праці працівників автотранспортних підприємств. - Харків: ХНАДУ, -2006. - 18 с.

5. Криворучко О.М. Методичні рекомендації з преміювання за якість робіт-ників автотранспортного підприємства. - Харків: ХНАДУ, -2006. - 17 с.

6. Шинкаренко В.Г., Тохтарь Т.Г. Визначення ціни автотранспортних послуг на основі її цінності. - Харків: ХНАДУ, -2008. - 28 с.

7. Криворучко О.М., Пипенко І.С. Методичні рекомендації з ОЦІНКИ маркетингових мо-жлівостей автотранспортних підприємств та формирование стратегій їх использование. - Харків: ПП «Євромедія», 2009 - 32 с.

8. Шинкаренко В.Г., Федорова В.О. Методичні рекомендації по системної доопрацювання стратегії підприємства. - Харків: ХНАДУ 2009 - 44 с.

- 133 наукових статті та 123 тези наукових доповідей.

Викладачі кафедри менеджменту здійснюють керівництво науково-дослідною роботою студентів. За результатами наукових досліджень студентами спільно з викладачами було підготовлено і опубліковано 13 наукових статей і 14 тез доповіді.

За п'ятирічний період на кафедрі підготовлено та захищено дисертації на здобуття наукового ступеня - доктора економічних наук: 1) 2007 - Криворучко О.М., УДАЗТ, керівник - д.е.н., проф. Шинкаренко В.Г.

- кандидата економічних наук: 1) 2006 - Согомонова (Бочарова) Н.А., УДАЗТ, керівник - д.е.н., проф. Шинкаренко В.Г .;

2) 2007 - Федотова І.В., ХНЕУ, керівник - д.е.н., проф. Шинкаренко В.Г .;

3) 2008 - Тохтарь Т.Г., УДАЗТ, керівник - д.е.н., проф. Шинкаренко В.Г .;

4) 2009 г. - Пипенко І.С., УДАЗТ, керівник - д.е.н., проф. Криворучко О.Н .;

5) 2010 року - Федорова В.А., УДАЗТ, керівник - д.е.н., проф. Шинкаренко В.Г.

За результатами своїх наукових досліджень члени кафедри менеджменту брали участь в міжнародній олімпіаді з економічних, фінансових дисциплін і питань управління (м.Москва, Росія) і зайняли чотири призових місця:

- 1 місце (номінація «Міжнародні транспортні системи») - асистент Федота-ва І.В. (2007 рік) (керівник проф. Шинкаренко В.Г.);

- 1 місце (номінація «Міжнародний стратегічний менеджмент») - аспірант Федорова В.А. (2010 рік) (керівник проф. Шинкаренко В.Г.);

- 1 місце (номінація «Міжнародні транспортні системи») - аспірант Ананко І.М. (2010 рік) (керівник проф. Шинкаренко В.Г.);

- 1 місце (номінація «Економіка міжнародний організацій») - доцент Догадайло Я.В. (2010 рік). Всі призери олімпіади були нагороджені відповідним дипломом і медаллю переможця.

За результатами наукової діяльності мають досягнення і нагороди наступні викладачі кафедри:

 проф. Криворучко О.Н .: - стала переможцем першого обласного конкурсу «Кращий молодий вчений Хар-ковщіни» (2007 г.);

- нагороджена грамотою Науково-методичної комісії з менеджменту Міністерст-ва освіти і науки України за керівництво магістерською роботою студентки, яка завоювала 2 місце в сьомому Всеукраїнському конкурсі випускних робіт в номінації «Транспорт-ний менеджмент» (2008 р);

- включена до складу двох наукових вчених рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій при ХНЕУ та УДАЗТ (2010 р)

 проф. Шинкаренко В.Г .: - нагороджений грамотою Науково-методичної комісії з менеджменту Міністерства освіти і науки України за керівництво магістерською роботою студентки, яка завоювала 1 місце в сьомому Всеукраїнському конкурсі випускних робіт в номінації «Транспортний менеджмент» (2008 р);

- нагороджений Головою Президії Науково-методичної комісії з менедж-менту та адміністрування проф. Мазаракі А.А. грамотою за професіоналізм, творче-ську ініціативу, продуктивну діяльність і наукові досягнення в розвитку менеджмент-освіти України та з нагоди 15-річчя діяльності НМК з менеджменту та адміністрування (2010 р);

 доц. Левченко О.П. нагороджена грамотою Науково-методичної комісії з менеджменту Міністерства освіти і науки України за керівництво дипломною (магістерської) роботою студентів, яка завоювала 2 місце призове місце в шостому Всеукраїнському конкурсі випускних робіт в номінації «Транспортний менеджмент» (2007 г.);

 доц. Ачкасова Л.Н. нагороджена грамотою Науково-методичної комісії з менеджменту Міністерства освіти і науки України за керівництво дипломною (магістерської) роботою студентів, яка завоювала 3 місце призове місце в шостому Всеукраїнському конкурсі випускних робіт в номінації «Транспортний менеджмент» (2007 г.).

Тематичним планом держбюджетних науково-дослідних робіт на 2011-2015 рр. передбачалося проведення досліджень з проблеми «Соціально-економічні проблеми функціонування і розвитку підприємств транспортного та дорожньо-будівельного комплексу в умовах ринку». Для вирішення даної проблеми були розглянуті дві основні теми:

1. Соціально-економічні проблеми функціонування і розвитку підприємств автомобільного транспорту в умовах ринку.

2. Соціально-економічні проблеми функціонування і розвитку дорожніх організацій в умовах ринку. За цим темам були розроблені різні підтеми, пов'язані з конкретними напрямками досліджень окремих викладачів. Обсяг госпдоговірних науково-дослідних робіт склав 268 тис. Грн.

За результатами наукових досліджень було опубліковано: - 9 монографій:

1. Шинкаренко В.Г., Федорова В.О. Системна доопрацювання стратегії підприємства. - Харків: ХНАДУ, 2010.- 160 с.

2. Шинкаренко В.Г., Криворучко О.М., Пипенко І.С. Управління маркетинговими можливий підприємства. - Харків: ХНАДУ, 2011.- 180 с.

3. Бурмака М.М., Бурмака Т.М. Управління розвитку підприємства (на прікладі пі-дпріємств будівельної Галузі). - Харків: ХНАДУ. - 2011. - 204 с.

4. Криворучко О.М., Стогул О.І. Управління якістю обслуговування пасажирів на ав-тобусніх станціях. - Харків: ХНАДУ. - 2012. - 180 с.

5. Криворучко О.М., Сукач Ю.О. Менеджмент бізнес-процесів автотранспортних під-приємств. - Харків: ХНАДУ. - 2012. - 244 с.

6. Шинкаренко В.Г., Ананко І.М. Розробка автотранспортних послуг. - Харків: ХНАДУ. - 2012. - 252 с

7. Криворучко О.М., Водолажська Т.О. Формування стратегій управління персона-лом підприємства. - Харків: ХНАДУ. - 2014. - 188 с.

8. Криворучко О.М., Гладка О.І. Маркетинг персоналу: формирование та реалізація на підпріємствах. - Харків: ХНАДУ. - 2015. - 208 c.

9. Шинкаренко В.Г., Легкий С.А. Формування тарифів на послуги пасажирських ав-томобільного транспорту. - Харків: Видавництво «Точка», 2015. - 186 с.

- 2 колективних монографії:

1. Догадайло Я.В. Теоретичні основи бюджетування на підприємстві // Ефективні підходи до розвитку підприємств, галузей, комплексів: колективна монографія. - Одес-са: КУПРІЄНКО СВ, 2013. - 167 с. - С. 46-63.

2. Догадайло Я.В. Методичні основи складання комплексного бюджетного документу підприємства // Інноваційні підходи до розвитку підприємств, галузей і комплексів: колективна монографія. - Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2015. - 209 с. - С. 79-98.

- 2 книги виробничо-технічного призначення:

1. Шинкаренко В.Г., Легкий С.А. Методичні рекомендації з формирование тарифів на послуги пасажирських автомобільного транспорту. - Харків: ХНАДУ, 2013. - 36 с.

2. Криворучко О.М., Водолажська Т.О. Розробка стратегії управління персоналом ав-тотранспортного підприємства. - Харків: ХНАДУ, 2013. - 36 с.

- 218 наукових статей і 199 тез наукових доповідей.

Викладачі кафедри менеджменту здійснюють керівництво науково-дослідною роботою студентів. За результатами наукових досліджень студентами спільно з викладачами було підготовлено і опубліковано 45 наукових статей і 31 теза наукових доповідей.

За п'ятирічний період на кафедрі підготовлено та захищено сім дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук:

1) 2011 року - Стогул О.І., УДАЗТ, керівник - д.е.н., проф. Криворучко О.Н .;

2) 2012 року - Сукач Ю.А. (Когут Ю.А.), УДАЗТ, керівник - д.е.н., проф. Криворучко О.Н .;

3) 2012 року - Ананко І.М., УДАЗТ, керівник - д.е.н., проф. Шинкаренко В.Г .;

4) 2012 року - Сохацька А.В., ХНЕУ, керівник - д.е.н., проф. Шинкаренко В.Г .;

5) 2013 г. - Легкий С.А., УДАЗТ, керівник - д.е.н., проф. Шинкаренко В.Г.

6) 2013 г. - Водолажська Т.А., ХНАДУ, керівник - д.е.н., проф. Криворучко О.Н .;

7) 2014 г. - Гладка О.І., УДАЗТ, керівник - д.е.н., проф. Криворучко О.Н .;

За результатами своїх наукових досліджень члени кафедри менеджменту брали участь і зайняли 5 призових місць у:  міжнародній олімпіаді з економічних, фінансових дисциплін і питань управління (м.Москва, Росія): - 1 місце (номінація «Міжнародне будівництво») - доцент Догадайло Я.В. (2011 рік); - 1 місце (номінація «Міжнародний фінансовий і бюджетний процес») - доцент Догадайло Я.В. (2013 рік);  міжнародному конкурсі молодих аналітиків (м.Москва, Росія): - 1 місце (номінація «Аналітичне забезпечення міжнародних транспортних систем») - доцент Федорова В.А. (2013 рік) (керівник проф. Шинкаренко В.Г.); - 1 місце (номінація «Методологічні основи аналітичної діяльності») - аспірант Водолажська Т.А. (2013 рік) (керівник проф. Криворучко О.М.); - 1 місце (номінація «Аналітичне забезпечення міжнародних транспортних систем») - доцент Догадайло Я.В. (2014). Всі призери олімпіади були нагороджені відповідним дипломом і медаллю переможця.

Також починаючи з 2010 року, викладачі кафедри менеджменту активно подавали заявки на отримання свідоцтв про реєстрацію авторського права на отримані в ході досліджень наукові результати. У підсумку в цілому було отримано 18 авторських свідоцтв наступними викладачами:

- проф. Криворучко О.М., доц. Сукач (Когут) Ю.А. - 4 свідоцтва;

- проф. Криворучко О.М., доц. Пипенко І.С. - 1 свідоцтво;

- проф. Криворучко О.М., ас. Гладка Є.І. - 1 свідоцтво;

- проф. Шинкаренко В.Г., доц. Ананко І.М. - 3 свідоцтва;

- проф. Шинкаренко В.Г., доц.Федорова В.А. - 1 свідоцтво; - проф. Шинкаренко В.Г., доц. Легкий С.А. - 1 свідоцтво;

- доц. Бурмака М.М. - 3 свідоцтва;

- доц. Догадайло Я.В. - 2 свідоцтва;

- доц. Стогул О.І. - 1 свідоцтво;

- доц. Федорова В.А.  - 1 свідоцтво.

За результатами наукової діяльності мають досягнення і нагороди наступні викладачі кафедри: проф. Криворучко О.Н .:

- обрана дійсним членом Транспортної академії України (2011 р), отримала диплом дійсного члена Транспортної академії України (2012 р);

- нагороджена грамотою ректора ХНАДУ за якісну підготовку науково-педагогічних кадрів та з нагоди професійного свята - Дня науки (2012 р);

- нагороджена грамотою ректора ХНАДУ за якісну підготовку науково-педагогічних кадрів та з нагоди професійного свята - Дня науки (2012 р);

- нагороджена цінним подарунком від Верховної Ради України за вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців і проведення наукових досліджень (2013);

- нагороджена грамотою ректора ХНАДУ за високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток наукової сфери та з нагоди Дня науки (2014 г.);

- нагороджена грамотою ректора УДАЗТ за істотний науковий внесок в роз-нення економіки транспорту, міжнародних транспортних коридорів та корпоративної логістики в системі розвитку євроазіатських транспортних зв'язків (2014 г.);

проф. Шинкаренко В.Г .: - присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» указом Президента України від 29.10.10 р (2011 р);

- нагороджений грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, як науковому керівнику переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2012 р);

- нагороджений грамотою ректора ХНАДУ за якісну підготовку науково-педагогічних кадрів та з нагоди професійного свята - Дня науки (2012 р);

- нагороджений грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, як науковому керівнику переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2012 р);

- нагороджений грамотою ректора ХНАДУ за високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток наукової сфери та з нагоди Дня науки (2014 г.);

проф. Жарова О.М. отримала подяку Міністерства транспорту та зв'язку України за сумлінну працю, високий професіоналізм, творчих ініціатив-ву в роботі, значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців для транспортної галузі та з нагоди Дня науки (2011 р)

доц. Стогул О.І. нагороджена грамотою ректора ХНАДУ за сумлінну працю і внесок в розвиток університету (2013);

ас. Сукач Ю.А .: - стала лауреатом районного етапу міського конкурсу «Молода людина року 2013» в номінації «Наукова діяльність» (2014 г.);

доц. Федотова І.В .: - отримала подяку голови галузевої конкурсної комісії вузів «Університет економіки і права« КРОК »за якісне керівництво студентською наукової роботою за спеціальністю« Управління проектами »(2015 г.);

доц. Догадайло Я.В. нагороджена грамотою ректора ХНАДУ за високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток наукової сфери та з нагоди Дня науки (2015 г.);

Дисертації

На кафедрі підготовлено та захищено 6 дисертацій на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук:

Шинкаренко Володимир Григорович «Проблеми управління продуктивністю праці робітників автотранспортних підприємств» (1995 р.)
Науковий консультант: д.е.н., проф. Сич Є.М.

Гриньов Андрій Валентинович «Стратегія інноваційного розвитку підприємства» (2005 р.)
Науковий консультант: д.е.н., проф. Шинкаренко В. Г.

Криворучко Оксана Миколаївна «Менеджмент якості на підприємствах автомобільного транспорту» (2008 р.)
Науковий консультант: д.е.н., проф. Шинкаренко В. Г.

Попова Надія Василівна «Розвиток підприємств транспортно-логістичної системи та його маркетингова підтримка» (2017 р.)
Науковий консультант: д.е.н., проф. Шинкаренко В. Г.

Федотова Ірина Володимирівна «Теоретико-методологічні засади управління життєздатністю підприємств автомобільно транспорту» (2020 р.)
Науковий консультант: д.е.н., проф. Шинкаренко В. Г.  

Дмитрієва Оксана Іллівна «Державне регулювання інноваційного розвитку транспортної інфраструктури» (2020 р.)
Науковий консультант: д.е.н., проф. Криворучко О. М.  

На кафедрі підготовлено та захищено 18 дисертацій на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук (дані з 1995 р. – реєстрації наукової школи «Економіка та управління підприємствами транспортного комплексу»):

Криворучко Оксана Миколаївна «Управління результатами діяльності працівників автотранспортних підприємств» (1998 р.)
Науковий керівник: д.е.н., проф. Шинкаренко В. Г.

Бондаренко Ганна Сергіївна «Управління конкурентоспроможністю автотранспортного підприємства» (2001 р.)
Науковий керівник: д.е.н., проф. Шинкаренко В. Г.

Світлична (Догадайло) Яна Вікторівна «Оцінка та забезпечення економічної результативності функціонування дорожньо-будівельних підприємств» (2002 р.)
Науковий керівник: д.е.н., проф. Тищенко О. М.

Бурмака Микола Миколайович «Управління матеріальними ресурсами в організаціях дорожнього господарства» (2003 р.)
Науковий керівник: д.е.н., проф. Шинкаренко В. Г.

Абрамова Ольга Сергіївна «Розробка стратегії розвитку дорожньо-будівельних підприємств» (2004 р.)
Науковий керівник: д.е.н., проф. Тищенко О. М.

Левченко Ольга Павлівна «Формування стратегії розвитку автотранспортного підприємства» (2005 р.)
Науковий керівник: д.е.н., проф. Шинкаренко В. Г.

Согомонова Надія Аваківна «Економічний механізм підвищення ефективності роботи автотранспортного підприємства» (2006 р.)
Науковий керівник: д.е.н., проф. Шинкаренко В. Г.

Василенко Тетяна Євгенівна «Управління якістю послуг пасажирських підприємств автомобільного транспорту» (2006 р.)
Науковий керівник: к.е.н., проф. Криворучко О. М.

Федотова Ірина Володимирівна «Управління маркетинговою діяльністю в автотранспортному підприємстві» (2007 р.)
Науковий керівник: д.е.н., проф. Шинкаренко В. Г.

Тохтарь Тетяна Георгіївна «Формування тарифів на автотранспортні вантажні перевезення» (2008 р.)
Науковий керівник: д.е.н., проф. Шинкаренко В. Г.

Пипенко Ірина Сергіївна «Управління маркетинговими можливостями автотранспортного підприємства» (2009 р.)
Науковий керівник: д.е.н., проф. Криворучко О. М.

Федорова Вікторія Олександрівна «Система доопрацювання стратегії автотранспортного підприємства» (2010 р.)
Науковий керівник: д.е.н., проф. Шинкаренко В. Г.

Стогул Оксана Іллівна «Управління якістю обслуговування пасажирів на автобусних станціях» (2011 р.)
Науковий керівник: д.е.н., проф. Криворучко О. М.

Ананко Ірина Миколаївна «Методичні основи розробки автотранспортних послуг» (2001 р.)
Науковий керівник: д.е.н., проф. Шинкаренко В. Г.

Сукач Юлія Олександрівна «Менеджмент бізнес-процесів автотранспортних підприємств» (2011 р.)
Науковий керівник: д.е.н., проф. Криворучко О. М.

Легкий Сергій Анатолійович «Формування тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту» (2013 р.)
Науковий керівник: д.е.н., проф. Шинкаренко В. Г.

Водолажська Тетяна Олександрівна «Формування стратегій управління персоналом автотранспортного підприємства» (2013 р.)
Науковий керівник: д.е.н., проф. Криворучко О. М.

Гладка Олена Іванівна «Формування маркетингу персоналу на автотранспортних підприємствах» (2014 р.) Науковий керівник: д.е.н., проф. Криворучко О. М.

Публікації викладачів кафедри

Авторські права

Монографії та навчальні посібники викладачів кафедри