РОБОТА АКРЕДИТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ НА КАФЕДРІ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

З 17 по 19 грудня 2018 року на кафедрі економіки і підприємництва Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, відповідно до Наказу МОН України від 07.12.2018 р. № 2927-л «Про проведення акредитаційної експертизи», працювала експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми «Економіка» зі спеціальності 051 «Економіка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Перевірку здійснювала експертна комісія у складі:

- Паршина Олена Анатоліївна − професор кафедри економічної теорії та маркетингу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор економічних наук, професор;

- Рєпіна Інна Миколаївна − професор кафедри економіки та підприємництва Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, доктор економічних наук, професор.

Розглянувши документи та здійснивши аналіз фактичного стану навчально-методичного, кадрового, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітнього процесу, організації освітньої, наукової, виховної та профорієнтаційної роботи, провівши контрольні перевірки рівня знань здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Економіка» зі спеціальності 051 «Економіка» у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», у підсумку експертного оцінювання комісія сформувала відповідні висновки.

На підставі поданих на первинну акредитацію матеріалів та перевірки на місці результатів діяльності, експертна комісія рекомендувала акредитувати у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті підготовку фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Економіка» зі спеціальності 051 «Економіка» у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» з ліцензованим обсягом прийому 16 осіб.