Перший випуск. 2000 рік  

Перехід економіки України до ринкових відносин і реформування системи вищої освіти встановили нові вимоги до підготовки фахівців з економіки та підприємництва. Саме цей факт обумовив створення в 1993 р. кафедри «Економіки й організації виробництва», яка була заснована на базі двох кафедр – «Економіки й організації автомобільного транспорту» та «Економіки та керування дорожнім господарством».

З 1994 р. кафедра є випусковою. На той час кафедру очолював к.е.н., доцент Нєдов П.П. На етапі становлення великий внесок у розвиток кафедри зробили Нєдов П.П. (фінансовий директор АТ «Екотех»), Куцин А.М. (генеральний директор АТ «Автрамат»), Мороз І.В. (генеральний директор АТ «Екотех»).

 З 1998 р. кафедра почала носити назву «Економіки підприємства».

З серпня 1999 р. кафедру очолив к.е.н., доцент Маліков В.В. Під його керівництвом у 2000 р. кафедра здійснила перший випуск фахівців за денною формою навчання.

У 2002 р. кафедру очолив д.е.н., професор Горєлов Д.О., який на той час працював у Всесоюзному науково-дослідному інституті організації виробництва чорної металургії на посаді заступника директора інституту по НДР.

У 2004 р. кафедра здійснила перший випуск магістрів за фахом «Економіка підприємства».

У період 2004-2015 рр. кафедру очолював д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Транспортної академії України Дмитрієв І.А. Саме під керівництвом проф. Дмитрієва І.А. кафедра почала інтенсивно розвиватися.

З 2006 р. кафедра стала базою для проведення ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Економіка транспорту та зв'язків». З огляду на зміну переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців в Україні, напрям «Економіка транспорту та зв'язків» згодом було замінено на «Економіка автомобільного транспорту».

З 2007 р. кафедрою щорічно проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва».

З 2008 р. кафедрою щорічно проводиться Міжнародна наукова конференція здобувачів вищої освіти «Проблеми розвитку економіки підприємства: погляд молоді».

У 2010-2011 рр. кафедра заснувала: Збірку наукових праць «Проблеми і перспективи розвитку підприємництва», що є фаховим виданням з економічних наук та індексується в міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus; Збірку студентських наукових праць «Економічні перспективи».

У 2013-2015 рр. на кафедрі діяла спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

З 2015 р. кафедра стала базою для проведення Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціальності «Економіка підприємства».

З вересня 2015 р. по вересень 2016 р. завідувачем кафедри був д.е.н., професор, академік Української академії наук Бабич Д.В.

З вересня 2016 р. по вересень 2019 р. завідувачем кафедри був д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії будівництва України Іванілов О.С.

З вересня 2017 р. кафедра почала носити назву «Економіки і підприємництва».

З вересня по грудень 2019 р. завідувачем кафедри був к.е.н, доцент Бабайлов В.К.

У 2019-2020 н.р. кафедра стала базою для проведення ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Транспортне підприємництво».

З 2020 р. кафедру очолює д.е.н., доцент, лауреат Премії Верховної Ради України Шевченко І.Ю.

На сьогоднішній день кафедра економіки і підприємництва здійснює: підготовку бакалаврів і магістрів за спеціальностями 051 «Економіка» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; підготовку докторів філософії за спеціальністю 051 «Економіка».