Перший випуск. 2000 рік  

Перехід економіки України до ринкових відносин і реформування системи вищої освіти встановили нові вимоги до підготовки фахівців економічної сфери. Саме цей факт обумовив створення в 1993 р. кафедри економіки й організації виробництва, яка була заснована на базі двох кафедр – «економіки й організації автомобільного транспорту», а також «економіки й керування дорожнім господарством». З 1998 року кафедра почала носити назву  «економіки підприємства». 

З 1994 р. кафедра є випускаючою. На той час кафедру очолював к.е.н., доц. Нєдов П.П. На етапі становлення великий внесок у роботу кафедри внесли к.е.н., доц. Нєдов П.П. (фінансовий директор АТ «Екотех»);  доц, проф. Куцин А.М. (генеральний директор АТ «Автрамат»); к.е.н. доц. Мороз І.В. (генеральний директор АТ «Екотех»). 

З моменту заснування й дотепер основу професорсько-викладацького колективу кафедри складають ст. викл. Лисанова А.М., к.е.н., доц. Бабайлов В.К.

1 серпня 1999 р. кафедру очолив к.е.н., доц. Маліков В.В. Під його керівництвом в 2000 р. кафедра здійснила перший випуск фахівців за денною формою навчання.

У 2002 р. у зв’язку з переходом к.е.н., доц. Малікова В.В. на посаду завідувача кафедри обліку та аудиту,  кафедру економіки підприємства  очолив д.е.н., проф. Горєлов Д.О., який до того моменту працював у Всесоюзному науково-дослідному інституті організації виробництва чорної металургії на посаді зам. директора інституту по НДР.

В 2004 р. кафедра економіки підприємства здійснила перший випуск магістрів за фахом "Економіка підприємства".

З жовтня 2004 р. до 2015 р. кафедру економіки підприємства очолював д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Транспортної академії наук України Дмитрієв І.А. 

З вересня 2015 р. по вересень 2016 р. завідувачем кафедри був д.е.н., професор, академік Української академії наук Бабич Д.В.

З вересня 2016 р. кафедру очолив д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії будівництва України Іванілов О.С.

З вересня 2017 року кафедра почала носити назву «Економіки і підприємництва».

З 2006 року кафедра стала базою для проведення 2-го туру «Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Економіка транспорту та зв'язку».

З 2015 року кафедра стала базою для проведення Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Економіка підприємства».

Починаючи з 2007 року, на кафедрі проводиться Міжнародна конференція  «Проблеми й перспективи розвитку підприємництва»

З 2008 року кафедра проводить Міжнародну студентську конференцію «Проблеми розвитку підприємств: погляд молоді»

В 2013 році кафедра пройшла державну акредитацію за освітньо-кваліфікаційним рівнем 6.030504 «Економіка підприємства» за спеціальностями 7.03050401 (спеціаліст) та 8.03050401 (магістр).

Як окремий напрямок діяльності  слід виділити видавничу діяльність, зокрема у 2010-2011 навчальному році кафедра заснувала:

Збірку наукових праць «Проблеми і перспективи розвитку підприємництва», яку включено до Міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus;

Збірку студентських наукових робіт «Економічні перспективи: Збірник студентських наукових праць».

На сьогоднішній день кафедра економіки і підприємництва здійснює підготовку бакалаврів за спеціальністю 6.030504 «Економіка підприємства», бакалаврів і магістрів за спеціальностями 051 «Економіка» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Крім того, викладачі кафедри приймають участь у підготовці фахівців інженерних спеціальностей університету, здійснюють економічну підготовку магістрів інженерних спеціальностей при ЦОП ХНАДУ.