Факультет, як самостійний структурний підрозділ Харківського автомобільно-дорожнього інституту, був заснований в 1966 році з метою підготовки висококваліфікованих економічних кадрів для підприємств автомобільного транспорту й мав назву «Інженерно-економічний факультет».  За факультетом були закріплені кафедри «Вищої математики», «Політичної економії» і «Економіки і організації автомобільного транспорту». Першим деканом був доцент Ю.Г. Кудієвський. В 1984 році його змінив доцент В.Г. Шинкаренко, потім деканом працював доцент Є.Б. Решетніков.

З 1996 року і по 2020 рік факультету управління та бізнесу очолював д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Транспортної академії наук України Дмитрієв Ілля Андрійович.

Починаючи з 2021 року, факультет очолює д.е.н., професорка, лауреат Премії Верховної Ради України, Почесний викладач ХНАДУ Шевченко Інна Юріївна.

До складу деканату факультету входять: заступники декана  к.т.н, доц. Ю.О. Костенко, к.е.н., доц. Нестеренко В.Ю., ст. викладач Прокопенко М.В., методист В.І. Грищенко, секретар І.І. Токар.

Спочатку на факультеті проводилася підготовка інженерів-економістів за фахом «Економіка й організація автомобільного транспорту». Випускаючою кафедрою була однойменна кафедра, якою з 1965 по 1990 рр. керував професор С.Л. Голованенко. У 1982 році з автомобільного факультету була передана підготовка інженерів зі спеціальності «Організація перевезень і управління на транспорті», у 1992 році з дорожнього факультету була передана спеціальність «Економіка і управління в будівництві». Разом зі спеціальностями на факультет були передані кафедри «Організація перевезень» і «Економіка і управління в будівництві».
У зв'язку з переходом економіки держави на ринкові відносини змінився зміст  і назви спеціальностей факультету – більше уваги стало приділятися питанням управління, розвитку підприємництва і бізнесу. У зв'язку із цим в 1993 році було затверджено нову назву факультету – «Факультет управління та бізнесу», а на базі кафедр «Економіки й організації автомобільного транспорту» і «Економіки і управління в будівництві» було створено кафедри «Менеджменту» і «Економіки підприємства», яка з 1995 року розпочала підготовку фахівців зі спеціальності «Економіка підприємства».
В 2000 році  кафедра економіки підприємства відкриває набір студентів на спеціальність «Облік і аудит». Факультет росте, число спеціальностей і студентів дозволяють зробити його реорганізацію: на його базі у 2002  році створюється новий факультет – факультет транспортних систем. У тому ж році створюється кафедра обліку і аудиту, до якої передана підготовка фахівців зі спеціальності  «Облік і аудит».
В 2004 році на факультеті відкривається нова спеціальність «Міжнародна економіка».
До складу факультету входять наступні кафедри: менеджменту  (зав. кафедрою д.е.н., професор О.М. Криворучко), економіки і підприємництва  (зав. кафедрою д.е.н., доцент О.І. Дмитрієва), обліку і оподаткування (в.о. зав. кафедрою к.е.н., доцент Т.В. Ковальова), фізичного виховання та спорту (зав. кафедрою, доцент М.Ф. Курилко). 
Випускники факультету готуються до роботи на підприємствах різних галузей і форм власності. Після одержання навичок практичної роботи вони можуть займати посади керівників підприємств, структурних підрозділів, відділень і служб. Факультет постійно вдосконалює навчальний процес, впроваджує сучасні методи навчання з використанням передових інформаційно-комп'ютерних технологій, підсилює методичне забезпечення навчальних дисциплін, розвиває наукові й виробничі зв'язки.  Практична підготовка проводиться на передових промислових, автотранспортних і дорожньо-будівельних підприємствах і організаціях із залученням висококваліфікованих фахівців-виробничників. Індивідуально організується практична підготовка в далекому зарубіжжі.

Факультет має гарну матеріально-технічну базу. Він розташований в окремому навчальному корпусі в 519 мікрорайоні Салтівського житлового масиву. Матеріально-технічна база факультету налічує 6 комп’ютерних класів, у яких розміщено майже 100 комп’ютерів, працює 25 аудиторій, спеціалізовані кабінети, спортивний зал, зал аеробіки, бібліотека, читальна зала. У навчальному процесі кафедри використовують інформаційні та мережеві технології. Спортивний зал обладнаний сучасними тренажерами для підтримки спортивної форми студентів, викладачів і співробітників факультету. Є також оздоровчий профілактичний комплекс. Студентам з інших міст і регіонів надається гуртожиток, оснащений комп'ютерним класом і спортзалом.

На факультеті функціонують виборчі органи студентського самоврядування у вигляді студентських рад груп, курсів, факультету, гуртожитку, які захищають права й інтереси студентів, сприяють навчальній, науковій і творчій діяльності, допомагають у створенні різноманітних студентських кружків, секцій. Регулярно, при сприянні студентських рад, проводяться разом із групою соціологів соціологічні дослідження серед студентів.

На факультеті має місце активна наукова робота. Готуються та захищаються кандидатські та докторські дисертації.

Студенти факультету управління та бізнесу беруть участь у наукових дослідженнях з бюджетної й господарчої тематики кафедр, у наукових конференціях, республіканських і міських конкурсах на кращу студентську наукову працю, є авторами й співавторами наукових статей.

Студенти факультету управління та бізнесу є активними учасниками міжнародних та всеукраїнських конкурсів, олімпіад та науково-практичних конференцій.