Scientific activities

Основними напрямками науково-дослідної діяльності кафедри є виконання бюджетних і госпдоговірних досліджень, підготовка наукових кадрів, керівництво науково-дослідною роботою студентів. Розглянемо підсумки наукової діяльності кафедри в розрізі кожної п'ятирічки.

The Department of today

The Department prepares bachelors and masters in the field of knowledge 07 "Management and Administrating" in the specialty 073: "Management" by full-time and part-time education

The Department trains specialists in the following areas and specialties:

The field of knowledge 07 "Management and Administrating" specialty 073 - "Management" (academic level of "bachelor", "master"), in the specialties

- "Management of Organizations";

- “Logistics Management”.

Since 2012, students have had the opportunity to study under the dual diploma program and obtain the second diploma of Swiss Montreux Business School - a university of business administration in Switzerland.

There is a scientific school "Economics and Management of Enterprises of the Transport Complex" (1995).

The collection of scientific papers "Economics of the Transport Complex" is published. It is included in the List of scientific specialized publications of Ukraine, where the results of the theses for obtaining the scientific degrees of DSci and PhD (Economics) are published; it is reviewed by the Ukrainian abstract journal “Dzherelo”, and it is included in the nationwide abstract database “Ukrainika Naukova” (Ukraine); and it is also included in international scientometric databases: Scientific Electronic Library eLIBRARY, Index Copernicus (Poland), Scolar Google, Directory of Research Journal Indexing (India), CyberLeninka (Russia).

Students are actively involved in scientific work. The number of student publications has been more than 150 ones annually over the last years. Students actively participate in various scientific competitions, both national and foreign ones. For the last ten years, 138 students have won. More than 60 of them have won in All-Ukrainian, 15 ones have won in regional and more than 60 ones have won in international competitions in economics, finance and management.

Дата створення - 1995 р.

Галузь знань 07 "Управління та адміністрування"

Спеціальність 073 "Менеджмент"

Research work of the teachers of the department

Тема бюджетної науково-дослідної роботи «Соціально-економічні проблеми функціонування і розвитку підприємств транс-кравця і дорожньо-будівельного комплексу в умовах ринку». Обсяг госпдоговірних науково-дослідних робіт склав 291,5 тис. Грн.

За результатами наукових досліджень було опубліковано:

- 5 монографій: 1. Тищенко О.М., Кизим М.О., Догадайло Я.В. Економічна результативність діяль-ності підприємств. - Харків: ІНЖЕК. - 2005. - 144 с.

2. Криворучко О.М., Василенко Т.Є. Управління якістю послуг підприємств пасажирського автомобільного транспорту. - Харків: ХНАДУ. - 2006. - 154 с.

3. Криворучко О.М. Менеджмент якості на підпріємствах автомобільного транспор-ту: теорія, методологія і практика. - Харків: ХНАДУ. - 2006. - 404 с.

4. Шинкаренко В.Г., Левченко О.П. Формування стратегії розвитку автотранс-кравця підприємства. - Харків: ХНАДУ. - 2009. - 166 с.

5. Шинкаренко В.Г., Федотова І.В. Управління маркетингом взаємовідносин авто-транспортного підприємства зі споживачами послуг. - Харків: ХНАДУ. - 2009. - 252 с.

- 8 книг виробничо-технічного призначення: 1. Шинкаренко В.Г., Федотова І.В. Основи оцінки та вибору ключових споживачів для підприємств вантажного автомобільного транспорту. - Харків: ХНАДУ, -2006. - 20 с.

2. Шинкаренко В.Г., Криворучко О.М., Василенко Т.Є. Основи контролю і регулюван-ня якості послуг пасажирських автотранспортних підприємств. - Харків: ХНУ-ДУ, -2006. - 26 с.

3. Криворучко О.М. Методичні рекомендації щодо оцінки та аналізу рівня якості процесів обслуговування споживачів АТП. - Харків: ХНАДУ, -2006. - 154 с.

4. Криворучко О.М. Методичні рекомендації щодо застосування широкосмугової системи оплати праці працівників автотранспортних підприємств. - Харків: ХНАДУ, -2006. - 18 с.

5. Криворучко О.М. Методичні рекомендації з преміювання за якість робіт-ників автотранспортного підприємства. - Харків: ХНАДУ, -2006. - 17 с.

6. Шинкаренко В.Г., Тохтарь Т.Г. Визначення ціни автотранспортних послуг на основі її цінності. - Харків: ХНАДУ, -2008. - 28 с.

7. Криворучко О.М., Пипенко І.С. Методичні рекомендації з ОЦІНКИ маркетингових мо-жлівостей автотранспортних підприємств та формирование стратегій їх использование. - Харків: ПП «Євромедія», 2009 - 32 с.

8. Шинкаренко В.Г., Федорова В.О. Методичні рекомендації по системної доопрацювання стратегії підприємства. - Харків: ХНАДУ 2009 - 44 с.

- 133 наукових статті та 123 тези наукових доповідей.

Викладачі кафедри менеджменту здійснюють керівництво науково-дослідною роботою студентів. За результатами наукових досліджень студентами спільно з викладачами було підготовлено і опубліковано 13 наукових статей і 14 тез доповіді.

За п'ятирічний період на кафедрі підготовлено та захищено дисертації на здобуття наукового ступеня - доктора економічних наук: 1) 2007 - Криворучко О.М., УДАЗТ, керівник - д.е.н., проф. Шинкаренко В.Г.

- кандидата економічних наук: 1) 2006 - Согомонова (Бочарова) Н.А., УДАЗТ, керівник - д.е.н., проф. Шинкаренко В.Г .;

2) 2007 - Федотова І.В., ХНЕУ, керівник - д.е.н., проф. Шинкаренко В.Г .;

3) 2008 - Тохтарь Т.Г., УДАЗТ, керівник - д.е.н., проф. Шинкаренко В.Г .;

4) 2009 г. - Пипенко І.С., УДАЗТ, керівник - д.е.н., проф. Криворучко О.Н .;

5) 2010 року - Федорова В.А., УДАЗТ, керівник - д.е.н., проф. Шинкаренко В.Г.

За результатами своїх наукових досліджень члени кафедри менеджменту брали участь в міжнародній олімпіаді з економічних, фінансових дисциплін і питань управління (м.Москва, Росія) і зайняли чотири призових місця:

- 1 місце (номінація «Міжнародні транспортні системи») - асистент Федота-ва І.В. (2007 рік) (керівник проф. Шинкаренко В.Г.);

- 1 місце (номінація «Міжнародний стратегічний менеджмент») - аспірант Федорова В.А. (2010 рік) (керівник проф. Шинкаренко В.Г.);

- 1 місце (номінація «Міжнародні транспортні системи») - аспірант Ананко І.М. (2010 рік) (керівник проф. Шинкаренко В.Г.);

- 1 місце (номінація «Економіка міжнародний організацій») - доцент Догадайло Я.В. (2010 рік). Всі призери олімпіади були нагороджені відповідним дипломом і медаллю переможця.

За результатами наукової діяльності мають досягнення і нагороди наступні викладачі кафедри:

 проф. Криворучко О.Н .: - стала переможцем першого обласного конкурсу «Кращий молодий вчений Хар-ковщіни» (2007 г.);

- нагороджена грамотою Науково-методичної комісії з менеджменту Міністерст-ва освіти і науки України за керівництво магістерською роботою студентки, яка завоювала 2 місце в сьомому Всеукраїнському конкурсі випускних робіт в номінації «Транспорт-ний менеджмент» (2008 р);

- включена до складу двох наукових вчених рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій при ХНЕУ та УДАЗТ (2010 р)

 проф. Шинкаренко В.Г .: - нагороджений грамотою Науково-методичної комісії з менеджменту Міністерства освіти і науки України за керівництво магістерською роботою студентки, яка завоювала 1 місце в сьомому Всеукраїнському конкурсі випускних робіт в номінації «Транспортний менеджмент» (2008 р);

- нагороджений Головою Президії Науково-методичної комісії з менедж-менту та адміністрування проф. Мазаракі А.А. грамотою за професіоналізм, творче-ську ініціативу, продуктивну діяльність і наукові досягнення в розвитку менеджмент-освіти України та з нагоди 15-річчя діяльності НМК з менеджменту та адміністрування (2010 р);

 доц. Левченко О.П. нагороджена грамотою Науково-методичної комісії з менеджменту Міністерства освіти і науки України за керівництво дипломною (магістерської) роботою студентів, яка завоювала 2 місце призове місце в шостому Всеукраїнському конкурсі випускних робіт в номінації «Транспортний менеджмент» (2007 г.);

 доц. Ачкасова Л.Н. нагороджена грамотою Науково-методичної комісії з менеджменту Міністерства освіти і науки України за керівництво дипломною (магістерської) роботою студентів, яка завоювала 3 місце призове місце в шостому Всеукраїнському конкурсі випускних робіт в номінації «Транспортний менеджмент» (2007 г.).

Тематичним планом держбюджетних науково-дослідних робіт на 2011-2015 рр. передбачалося проведення досліджень з проблеми «Соціально-економічні проблеми функціонування і розвитку підприємств транспортного та дорожньо-будівельного комплексу в умовах ринку». Для вирішення даної проблеми були розглянуті дві основні теми:

1. Соціально-економічні проблеми функціонування і розвитку підприємств автомобільного транспорту в умовах ринку.

2. Соціально-економічні проблеми функціонування і розвитку дорожніх організацій в умовах ринку. За цим темам були розроблені різні підтеми, пов'язані з конкретними напрямками досліджень окремих викладачів. Обсяг госпдоговірних науково-дослідних робіт склав 268 тис. Грн.

За результатами наукових досліджень було опубліковано: - 9 монографій:

1. Шинкаренко В.Г., Федорова В.О. Системна доопрацювання стратегії підприємства. - Харків: ХНАДУ, 2010.- 160 с.

2. Шинкаренко В.Г., Криворучко О.М., Пипенко І.С. Управління маркетинговими можливий підприємства. - Харків: ХНАДУ, 2011.- 180 с.

3. Бурмака М.М., Бурмака Т.М. Управління розвитку підприємства (на прікладі пі-дпріємств будівельної Галузі). - Харків: ХНАДУ. - 2011. - 204 с.

4. Криворучко О.М., Стогул О.І. Управління якістю обслуговування пасажирів на ав-тобусніх станціях. - Харків: ХНАДУ. - 2012. - 180 с.

5. Криворучко О.М., Сукач Ю.О. Менеджмент бізнес-процесів автотранспортних під-приємств. - Харків: ХНАДУ. - 2012. - 244 с.

6. Шинкаренко В.Г., Ананко І.М. Розробка автотранспортних послуг. - Харків: ХНАДУ. - 2012. - 252 с

7. Криворучко О.М., Водолажська Т.О. Формування стратегій управління персона-лом підприємства. - Харків: ХНАДУ. - 2014. - 188 с.

8. Криворучко О.М., Гладка О.І. Маркетинг персоналу: формирование та реалізація на підпріємствах. - Харків: ХНАДУ. - 2015. - 208 c.

9. Шинкаренко В.Г., Легкий С.А. Формування тарифів на послуги пасажирських ав-томобільного транспорту. - Харків: Видавництво «Точка», 2015. - 186 с.

- 2 колективних монографії:

1. Догадайло Я.В. Теоретичні основи бюджетування на підприємстві // Ефективні підходи до розвитку підприємств, галузей, комплексів: колективна монографія. - Одес-са: КУПРІЄНКО СВ, 2013. - 167 с. - С. 46-63.

2. Догадайло Я.В. Методичні основи складання комплексного бюджетного документу підприємства // Інноваційні підходи до розвитку підприємств, галузей і комплексів: колективна монографія. - Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2015. - 209 с. - С. 79-98.

- 2 книги виробничо-технічного призначення:

1. Шинкаренко В.Г., Легкий С.А. Методичні рекомендації з формирование тарифів на послуги пасажирських автомобільного транспорту. - Харків: ХНАДУ, 2013. - 36 с.

2. Криворучко О.М., Водолажська Т.О. Розробка стратегії управління персоналом ав-тотранспортного підприємства. - Харків: ХНАДУ, 2013. - 36 с.

- 218 наукових статей і 199 тез наукових доповідей.

Викладачі кафедри менеджменту здійснюють керівництво науково-дослідною роботою студентів. За результатами наукових досліджень студентами спільно з викладачами було підготовлено і опубліковано 45 наукових статей і 31 теза наукових доповідей.

За п'ятирічний період на кафедрі підготовлено та захищено сім дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук:

1) 2011 року - Стогул О.І., УДАЗТ, керівник - д.е.н., проф. Криворучко О.Н .;

2) 2012 року - Сукач Ю.А. (Когут Ю.А.), УДАЗТ, керівник - д.е.н., проф. Криворучко О.Н .;

3) 2012 року - Ананко І.М., УДАЗТ, керівник - д.е.н., проф. Шинкаренко В.Г .;

4) 2012 року - Сохацька А.В., ХНЕУ, керівник - д.е.н., проф. Шинкаренко В.Г .;

5) 2013 г. - Легкий С.А., УДАЗТ, керівник - д.е.н., проф. Шинкаренко В.Г.

6) 2013 г. - Водолажська Т.А., ХНАДУ, керівник - д.е.н., проф. Криворучко О.Н .;

7) 2014 г. - Гладка О.І., УДАЗТ, керівник - д.е.н., проф. Криворучко О.Н .;

За результатами своїх наукових досліджень члени кафедри менеджменту брали участь і зайняли 5 призових місць у:  міжнародній олімпіаді з економічних, фінансових дисциплін і питань управління (м.Москва, Росія): - 1 місце (номінація «Міжнародне будівництво») - доцент Догадайло Я.В. (2011 рік); - 1 місце (номінація «Міжнародний фінансовий і бюджетний процес») - доцент Догадайло Я.В. (2013 рік);  міжнародному конкурсі молодих аналітиків (м.Москва, Росія): - 1 місце (номінація «Аналітичне забезпечення міжнародних транспортних систем») - доцент Федорова В.А. (2013 рік) (керівник проф. Шинкаренко В.Г.); - 1 місце (номінація «Методологічні основи аналітичної діяльності») - аспірант Водолажська Т.А. (2013 рік) (керівник проф. Криворучко О.М.); - 1 місце (номінація «Аналітичне забезпечення міжнародних транспортних систем») - доцент Догадайло Я.В. (2014). Всі призери олімпіади були нагороджені відповідним дипломом і медаллю переможця.

Також починаючи з 2010 року, викладачі кафедри менеджменту активно подавали заявки на отримання свідоцтв про реєстрацію авторського права на отримані в ході досліджень наукові результати. У підсумку в цілому було отримано 18 авторських свідоцтв наступними викладачами:

- проф. Криворучко О.М., доц. Сукач (Когут) Ю.А. - 4 свідоцтва;

- проф. Криворучко О.М., доц. Пипенко І.С. - 1 свідоцтво;

- проф. Криворучко О.М., ас. Гладка Є.І. - 1 свідоцтво;

- проф. Шинкаренко В.Г., доц. Ананко І.М. - 3 свідоцтва;

- проф. Шинкаренко В.Г., доц.Федорова В.А. - 1 свідоцтво; - проф. Шинкаренко В.Г., доц. Легкий С.А. - 1 свідоцтво;

- доц. Бурмака М.М. - 3 свідоцтва;

- доц. Догадайло Я.В. - 2 свідоцтва;

- доц. Стогул О.І. - 1 свідоцтво;

- доц. Федорова В.А.  - 1 свідоцтво.

За результатами наукової діяльності мають досягнення і нагороди наступні викладачі кафедри: проф. Криворучко О.Н .:

- обрана дійсним членом Транспортної академії України (2011 р), отримала диплом дійсного члена Транспортної академії України (2012 р);

- нагороджена грамотою ректора ХНАДУ за якісну підготовку науково-педагогічних кадрів та з нагоди професійного свята - Дня науки (2012 р);

- нагороджена грамотою ректора ХНАДУ за якісну підготовку науково-педагогічних кадрів та з нагоди професійного свята - Дня науки (2012 р);

- нагороджена цінним подарунком від Верховної Ради України за вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців і проведення наукових досліджень (2013);

- нагороджена грамотою ректора ХНАДУ за високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток наукової сфери та з нагоди Дня науки (2014 г.);

- нагороджена грамотою ректора УДАЗТ за істотний науковий внесок в роз-нення економіки транспорту, міжнародних транспортних коридорів та корпоративної логістики в системі розвитку євроазіатських транспортних зв'язків (2014 г.);

проф. Шинкаренко В.Г .: - присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» указом Президента України від 29.10.10 р (2011 р);

- нагороджений грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, як науковому керівнику переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2012 р);

- нагороджений грамотою ректора ХНАДУ за якісну підготовку науково-педагогічних кадрів та з нагоди професійного свята - Дня науки (2012 р);

- нагороджений грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, як науковому керівнику переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2012 р);

- нагороджений грамотою ректора ХНАДУ за високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток наукової сфери та з нагоди Дня науки (2014 г.);

проф. Жарова О.М. отримала подяку Міністерства транспорту та зв'язку України за сумлінну працю, високий професіоналізм, творчих ініціатив-ву в роботі, значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців для транспортної галузі та з нагоди Дня науки (2011 р)

доц. Стогул О.І. нагороджена грамотою ректора ХНАДУ за сумлінну працю і внесок в розвиток університету (2013);

ас. Сукач Ю.А .: - стала лауреатом районного етапу міського конкурсу «Молода людина року 2013» в номінації «Наукова діяльність» (2014 г.);

доц. Федотова І.В .: - отримала подяку голови галузевої конкурсної комісії вузів «Університет економіки і права« КРОК »за якісне керівництво студентською наукової роботою за спеціальністю« Управління проектами »(2015 г.);

доц. Догадайло Я.В. нагороджена грамотою ректора ХНАДУ за високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток наукової сфери та з нагоди Дня науки (2015 г.);

Dissertation

На кафедрі підготовлено та захищено 6 дисертацій на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук:

Шинкаренко Володимир Григорович «Проблеми управління продуктивністю праці робітників автотранспортних підприємств» (1995 р.)
Науковий консультант: д.е.н., проф. Сич Є.М.

Гриньов Андрій Валентинович «Стратегія інноваційного розвитку підприємства» (2005 р.)
Науковий консультант: д.е.н., проф. Шинкаренко В. Г.

Криворучко Оксана Миколаївна «Менеджмент якості на підприємствах автомобільного транспорту» (2008 р.)
Науковий консультант: д.е.н., проф. Шинкаренко В. Г.

Попова Надія Василівна «Розвиток підприємств транспортно-логістичної системи та його маркетингова підтримка» (2017 р.)
Науковий консультант: д.е.н., проф. Шинкаренко В. Г.

Федотова Ірина Володимирівна «Теоретико-методологічні засади управління життєздатністю підприємств автомобільно транспорту» (2020 р.)
Науковий консультант: д.е.н., проф. Шинкаренко В. Г.  

Дмитрієва Оксана Іллівна «Державне регулювання інноваційного розвитку транспортної інфраструктури» (2020 р.)
Науковий консультант: д.е.н., проф. Криворучко О. М.  

На кафедрі підготовлено та захищено 18 дисертацій на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук (дані з 1995 р. – реєстрації наукової школи «Економіка та управління підприємствами транспортного комплексу»):

Криворучко Оксана Миколаївна «Управління результатами діяльності працівників автотранспортних підприємств» (1998 р.)
Науковий керівник: д.е.н., проф. Шинкаренко В. Г.

Бондаренко Ганна Сергіївна «Управління конкурентоспроможністю автотранспортного підприємства» (2001 р.)
Науковий керівник: д.е.н., проф. Шинкаренко В. Г.

Світлична (Догадайло) Яна Вікторівна «Оцінка та забезпечення економічної результативності функціонування дорожньо-будівельних підприємств» (2002 р.)
Науковий керівник: д.е.н., проф. Тищенко О. М.

Бурмака Микола Миколайович «Управління матеріальними ресурсами в організаціях дорожнього господарства» (2003 р.)
Науковий керівник: д.е.н., проф. Шинкаренко В. Г.

Абрамова Ольга Сергіївна «Розробка стратегії розвитку дорожньо-будівельних підприємств» (2004 р.)
Науковий керівник: д.е.н., проф. Тищенко О. М.

Левченко Ольга Павлівна «Формування стратегії розвитку автотранспортного підприємства» (2005 р.)
Науковий керівник: д.е.н., проф. Шинкаренко В. Г.

Согомонова Надія Аваківна «Економічний механізм підвищення ефективності роботи автотранспортного підприємства» (2006 р.)
Науковий керівник: д.е.н., проф. Шинкаренко В. Г.

Василенко Тетяна Євгенівна «Управління якістю послуг пасажирських підприємств автомобільного транспорту» (2006 р.)
Науковий керівник: к.е.н., проф. Криворучко О. М.

Федотова Ірина Володимирівна «Управління маркетинговою діяльністю в автотранспортному підприємстві» (2007 р.)
Науковий керівник: д.е.н., проф. Шинкаренко В. Г.

Тохтарь Тетяна Георгіївна «Формування тарифів на автотранспортні вантажні перевезення» (2008 р.)
Науковий керівник: д.е.н., проф. Шинкаренко В. Г.

Пипенко Ірина Сергіївна «Управління маркетинговими можливостями автотранспортного підприємства» (2009 р.)
Науковий керівник: д.е.н., проф. Криворучко О. М.

Федорова Вікторія Олександрівна «Система доопрацювання стратегії автотранспортного підприємства» (2010 р.)
Науковий керівник: д.е.н., проф. Шинкаренко В. Г.

Стогул Оксана Іллівна «Управління якістю обслуговування пасажирів на автобусних станціях» (2011 р.)
Науковий керівник: д.е.н., проф. Криворучко О. М.

Ананко Ірина Миколаївна «Методичні основи розробки автотранспортних послуг» (2001 р.)
Науковий керівник: д.е.н., проф. Шинкаренко В. Г.

Сукач Юлія Олександрівна «Менеджмент бізнес-процесів автотранспортних підприємств» (2011 р.)
Науковий керівник: д.е.н., проф. Криворучко О. М.

Легкий Сергій Анатолійович «Формування тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту» (2013 р.)
Науковий керівник: д.е.н., проф. Шинкаренко В. Г.

Водолажська Тетяна Олександрівна «Формування стратегій управління персоналом автотранспортного підприємства» (2013 р.)
Науковий керівник: д.е.н., проф. Криворучко О. М.

Гладка Олена Іванівна «Формування маркетингу персоналу на автотранспортних підприємствах» (2014 р.) Науковий керівник: д.е.н., проф. Криворучко О. М.

Publications of teachers of the department

Copyright

Monographs and tutorials of teachers of the department