Наукова діяльність кафедри

Основні напрями наукової роботи кафедри:

- виконання держбюджетних і госпрозрахункових науково-дослідних робіт і провадження         науково-прикладних розробок з питань бухгалтерського обліку, аналізу і оподаткування;

- підготовка та публікація наукових праць (монографій, статей, тез доповідей тощо) у провідних вітчизняних і закордонних виданнях;

- організація і проведення щорічних міжнародної науково-практичної конференції і всеукраїнської наукової інтернет-конференції з проблем вищої освіти і науки;

- наукове стажування і підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри в навчальних закладах в Україні та за кордоном;

- патентно-ліцензійна діяльність у частині отримання свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір;

- участь викладачів кафедри в наукових конференціях і семінарах різних рівнів;

- наукове співробітництво з провідними науковими й освітніми закладами, підприємствами й організаціями різних організаційно-правових форм, форм власності і видів економічної діяльності; консультування закордонних і вітчизняних бізнес-структур з широкого кола економічних і правових питань;

- керівництво НДР студентів із залученням талановитої молоді до наукової роботи через участь у наукових гуртках, конференціях, конкурсах, предметних олімпіадах тощо.

      Науково-дослідна робота на кафедрі ведеться  за держбюджетною темою «Обліково-фінансові та правові аспекти підприємницької діяльності». Пріоритетом наукового пошуку кафедри є дослідження і системне вивчення економічного змісту, характеру динамічних змін і перспективних напрямів удосконалення обліку, аналізу і оподаткування, а також економіко-правових проблем розвитку суб’єктів господарювання в умовах інтеграційних процесів і глобальних трансформацій.

      Робота проводиться за найважливішими напрямами з питань удосконалення теорії, методології та організації бухгалтерського обліку щодо покращення інформаційного забезпечення внутрішніх і зовнішніх користувачів з метою прийняття ефективних управлінських рішень.

     Основні зусилля науково-дослідної роботи кафедри спрямовані на теоретичне обґрунтування розвитку національної системи бухгалтерського обліку в Україні в умовах євроінтеграції, розробку й удосконалення методології обліку окремих видів активів, капіталу, зобов’язань і господарських процесів, а також удосконалення системи контролю за ними на підприємствах різних видів економічної діяльності з урахуванням вимог міжнародних стандартів фінансової звітності.

     Викладачі кафедри активно публікують здобутки своєї науково-дослідної роботи у провідних вітчизняних і зарубіжних виданнях. Щорічний доробок опублікованих наукових праць викладачів становить понад 100 одиниць; практична апробація результатів наукових досліджень охоплює понад 10 наукових конференцій.

    У цілому за останні п’ять років (2019-2023 рр.) кількість опублікованих викладачами кафедри наукових праць становить 887 публікацій, у т.ч. монографій – 11, наукових статей – 594 (з них: у фахових виданнях – 78; у зарубіжних виданнях - 44; у МНБД Scopus i Web of Science – 8; у МНБД Index Copernicus – 139), тез доповідей на конференціях – 282; отримано 30 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

     Науковий пошук кафедри розглядається як інструмент удосконалення освітньо-професійних програм підготовки фахівців з обліку і оподаткування. 

     З метою підвищення якості навчального процесу наукові здобутки й отримані практичні результати НДР викладачів використовуються при написанні навчально-методичної літератури (підручників, посібників, методичних указівок тощо), при підготовці та доопрацюванні навчальних планів та впроваджені до навчального процесу з дисциплін, викладання яких забезпечується кафедрою.

     Важливим аспектом наукової діяльності кафедри є співпраця з провідними вітчизняними та зарубіжними вченими. Наукові зв’язки підтримуються з науковими центрами і провідними економічними університетами Харкова, Києва, Сум, Ірпеня, Львова, Одеси, Дніпра. Є плідною співпраця з Федерацією професійних бухгалтерів та аудиторів України, видавництвом газет «Все про бухгалтерський облік», «Фактор», Державною фіскальною службою України, Державною казначейською службою України, Державною аудиторською службою України, профільними кафедрами багатьох класичних університетів України та іншими провідними освітніми і науковими установами.

     Особлива увага на кафедрі приділяється науковій діяльності студентів: під керівництвом викладачів кафедри вони беруть активну участь у науковій роботі кафедри, виконують  науково-дослідну роботу, висновки і результати якої публікуються у збірниках наукових праць, проходять практичну апробацію на конференціях, представляються на наукових конкурсах різного рівня, де посідають призові місця та нагороджуються дипломами і грамотами.

     На кафедрі працює студентський науковий гурток Наукового товариства студентів ХНАДУ.

Показники наукової роботи кафедри Обліку і оподаткування за 2019-2023 роки